fbpx

Viru Autogrupp OÜ privaatsustingimused

Käesolevad privaatsustingimused (edaspidi: Privaatsustingimused) kehtivad kõikidel juhtudel, mil Viru Autogrupp OÜ (edaspidi: Viru Auto) töötleb füüsiliste isikute (edaspidi: Klient) isikuandmeid.

Viru Autol on õigus ühepoolselt Kasutustingimusi muuta ning täiendada. Kasutustingimuste muudatustest teavitatakse Kliente e-posti teel (juhul kui Viru Autol on Kliendi e-mail olemas).

Milliseid Viru Auto veebilehti privaatsustingimused puudutavad?

https://www.viruauto.ee ja kõiki viruauto.ee alamlehti
Vastutav töötleja ja andmekaitse ametnik
Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Viru Autogrupp OÜ, registrikoodiga 12853400, aadressiga Harju maakond, Koidu tn 103 Keila Harjumaa 76605. Kõikides Privaatsustingimuste ja isikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes annab Klientidele selgitusi ja täiendavat teavet Viru Auto andmekaitseametnik. Andmekaitseametnikuga kontakteerumiseks peab Klient edastama päringu e-kirjaga aadressile info@viruauto.ee.
Isikuandmete töötlemise põhimõtted
Viru Auto töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas kohalduvas õiguses kehtestatud nõuetega ning lähtub isikuandmete töötlemisel alati Kliendi huvidest, õigustest ja vabadustest.

Viru Auto eesmärgiks on vastutustundlik isikuandmete töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast, pidades silmas, et alati ollakse valmis demonstreerima isikuandmete töötlemise vastavust seatud eesmärkidele. Viru Auto kõik isikuandmete töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest: isikuandmete töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek; Õiglus. Isikuandmete töötlemine on õiglane nõutades eelkõige, et Kliendil oleks piisav teave ja informatsioon selle kohta, kuidas isikuandmeid töödeldakse;

Läbipaistvus. Isikuandmete töötlemine on Kliendile läbipaistev; Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus; Isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende isikuandmete töötlemise eesmärgi seisukohalt. Isikuandmete töötlemisel lähtub Viru Auto minimaalse töötluse põhimõttest ning kui isikuandmed ei ole vajalikud või ei ole enam vajalikud eesmärgiks, miks need koguti, siis isikuandmed kustutatakse; Õigsus. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et isikuandmete töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutataks või parandataks viivitamatult; Säilitamise piirang. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Kliendi tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse. See tähendab, et juhul kui Viru Auto soovib hoida isikuandmeid kauem kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, anonümiseerib Viru Auto andmed selliselt, et Klient ei ole enam tuvastatav; Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete töötlemine toimub viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid; Vaikimisi ja lõimitud andmekaitse. Viru Auto tagab, et kõik kasutatavad süsteemid vastavad nõutavatele tehnilistele kriteeriumitele. Sobivad andmekaitse meetmed on kavandatud iga info- ja andmesüsteemi uuendamisel või disainimisel (nt on infosüsteemid ning äriprotsessid üles ehitatud lähtuvalt pseudonümiseerimise ja krüpteerimise eeldustest). Viru Auto lähtub isikuandmete töötlemisel eesmärgist, et on alati võimeline eelnimetatud põhimõtete täitmist tõendama ning nende põhimõtete järgimise kohta saab täiendavat informatsiooni küsida Viru Auto andmekaitseametniku käest (info@viruauto.ee).
Kliendi isikuandmete töötlemise eesmärgid
Viru Auto kogub Kliendi isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel: Teenuste osutamiseks Kliendile (sh turundusteenus, väärtuspakkumine, turundusalane konsultatsioon); Lepingueelsete läbirääkimiste pidamiseks ja teenusest huvitatud Klientidega suhtluseks; Turundusliku sisuga teadete ja infokirjade edastamiseks Kliendile;
Kliendi õigused isikuandmete töötlemisel
Kliendil on igal ajal õigus pöörduda Viru Auto andmekaitseametniku poole (info@viruauto.ee), et teostada enda seadusest tulenevaid õiguseid: õigus taotleda juurdepääsu Kliendi kohta käivatele isikuandmetele; õigus nõuda andmete parandamist; õigus nõuda andmete kustutamist; õigus piirata isikuandmete töötlemist; õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele; õigus nõuda isikuandmete ülekandmist; õigus, et Kliendi kohta ei võetaks vastu otsust, mis põhineb automatiseeritud töötlusel; õigus nõusoleku tagasivõtmisele; õigus esitada kaebus Andmekaitseinspektsioonile. Kui Klient on avaldanud soovi saada Viru Auto uudiskirju ja/või personaalseid pakkumisi, on Kliendil alati õigus nendest loobuda, vajutades iga pakkumise juures näidatud vastavale lingile või saates vastavasisulise teavituse Viru Auto andmekaitseametniku e-posti aadressile info@viruauto.ee.
Töödeldavad isikuandmed
Viru Auto töötleb alljärgnevaid isikuandmeid: Kliendi ees- ja perekonnanimi, aadress, ettevõte (vajadusel), telefoninumber, e-posti aadress, Kliendile kuuluvate turunduslikud andmed, sugu; Kliendi e-postiaadress, ees- ja perekonnanimi ja Kliendi asukoha info (maakonna tasemel);
Isikuandmete töötlemise õiguslik alus
Viru Auto töötleb üldjuhul Kliendi andmeid seetõttu, et see on vajalik Kliendi osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt Kliendi taotlusele. Sellisel juhul on andmete töötlemise õiguslikuks aluseks Kliendiga sõlmitud leping või Kliendi taotlus lepingueelsete läbirääkimiste pidamiseks. Viru Auto töötleb Kliendi isikuandmeid turundusmaterjalide ja pakkumiste esitamise otstarbel vaid juhul kui Klient on selleks andnud enda nõusoleku. Sellisel juhul on andmete töötlemise õiguslikuks aluseks Kliendi antud nõusolek.
Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele
Viru Auto ei edasta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele,
Isikuandmete säilitamine
Kliendi isikuandmeid säilitatakse: kuni 3 aastat pärast lepingulise suhte lõppemist, osas milles Viru Auto töötleb Kliendi isikuandmeid teenuse osutamisega seoses; kuni 3 aastat pärast viimast kontakti Kliendiga, osas milles Viru Auto töötleb Kliendi isikuandmeid seoses lepingueelsete läbirääkimiste pidamisega ja teenusest huvitatud Klientidega suhtlusega; tähtajatult kuni nõusoleku tagasivõtmiseni Kliendi poolt osas, milles Viru Autogrupp OÜ töötleb isikuandmeid turundusmaterjalide ja pakkumiste edastamiseks.

© 2019 Viru Auto – Viru Autogrupp OÜ

Call Now Button